Regulamin sklepu

REGULAMIN SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ

§ 1.

Regulamin określa zasady sprzedaży produktów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego prowadzonego przez sprzedawcę.

§ 2.

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:
1. sprzedawcy - oznacza to Muzeum Powstania Warszawskiego z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 79, wpisany do rejestru instytucji kultury m. st. Warszawy pod nr 10/2004, nr telefonu 22 539 79 81/57 , faks: 22 539 79 24, adres e-mail: esklep@1944.pl, NIP: 527-243-60-56.
2. sklepie internetowym - oznacza to prowadzony przez sprzedawcę punkt handlowy, umieszczony na witrynie internetowej pod adresem: https://1944.pl,
3. produktach - oznacza to towary, które oferowane są przez Sprzedawcę w sklepie internetowym,
4. kliencie - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nie posiadająca osobowości prawnej, dokonującą zakupu produktów w sklepie internetowym.

§ 3.

1. Rozpoczęcie korzystania ze sklepu internetowego nie wymaga rejestracji klienta.
2. Klient może założyć konto internetowe na potrzeby korzystania ze sklepu internetowego; w wyniku rejestracji do podanego przez klienta loginu zostaje przypisane hasło.
3. Klient dokonuje pierwszej rejestracji poprzez:
a. wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz zaakceptowanie zawartych w nim warunków,
b. potwierdzenie zgłoszenia rejestracyjnego przez kliknięcie na link zawarty w e-mailu rejestracyjnym, wysłanym przez serwis 1944.pl na konto e-mail podane przez klienta w formularzu rejestracyjnym.
4. Każde kolejne wejście do sklepu internetowego wymaga zalogowania się poprzez podanie prawidłowego loginu oraz odpowiadającego mu hasła.
5. Klient może w każdym czasie zrezygnować z korzystania z konta internetowego zawiadamiając sprzedawcę w dowolny sposób.

§ 4.

1. Dokonanie zakupu produktu oferowanego przez sklep internetowy wymaga złożenia przez klienta zamówienia na oznaczony produkt oraz jego potwierdzenia.
2. Klient składa zamówienie poprzez:
a. wybór produktu,
b. podanie danych, które mają być umieszczone na fakturze dokumentującej sprzedaż,
c. naciśnięcie przycisku "Sfinalizuj transakcję" w serwisie 1944.pl.
3. Po złożeniu prawidłowego zamówienia klient otrzymuje wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie złożonego w serwisie 1944.pl zamówienia wraz z fakturą proforma zawierającą specyfikację złożonego zamówienia.
4. Klient dokonuje potwierdzenia zamówienia poprzez kliknięcie na link "Potwierdź", zawarty w otrzymanej wiadomości e-mail.
5. W przypadku braku potwierdzenia zamówienia w ciągu 48 godzin od jego złożenia zamówienie nie będzie realizowane.

§ 5.

1. Zamówione produkty dostarczane będą za pośrednictwem Poczty Polskiej pod adres podany przez klienta w formularzu zamówienia.
2. Koszt dostawy jest pokrywany przez klienta.
3. Wysokość kosztów dostawy produktu podawana jest poprzez uwidocznienie kosztu dostawy na stronie zamówienia.
4. Sprzedawca oświadcza, że obowiązującą klienta ceną sprzedaży poszczególnych produktów jest cena określona w potwierdzeniu zamówienia. Cena ta jest ceną brutto i obejmuje podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującą stawką.

§ 6.

1. Klient, który jest konsumentem, i zawarł umowę za pośrednictwem sklepu internetowego może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem {
1) dodatkowych kosztów wynikających z dokonania wyboru przez konsumenta innego sposobu dostarczenia towaru niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę;
2) bezpośrednich kosztów zwrotu towaru przez konsumenta.
2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
1) dla umowy, w wykonaniu której sprzedawca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
a) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
b) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
2) dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.
3. Konsument może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
4. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
6. Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
7. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument.
9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
10. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
11. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
12. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
13. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy., chyba że przedsiębiorca nie poinformował konsumenta o prawie odstąpienia od umowy zgodnie z ust. 1.
14. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
1) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
3) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
4) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

§ 7.

Sprzedawca jest odpowiedzialny względem klienta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego.

§ 8.

1. Oferta sklepu internetowego dostępna jest tylko na terenie Polski.
2. Informacje o sprzedawcy będą każdorazowo potwierdzone przez sprzedawcę na piśmie najpóźniej w momencie dostarczenia produktu klientowi.
3. Poprzez zarejestrowanie lub zalogowanie się do sklepu internetowego klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym przez sprzedawcę. Klientowi przysługuje prawo dostępu do jego danych osobowych oraz ich poprawiania i żądania ich usunięcia. Administratorem danych osobowych zbieranych na potrzeby realizacji i obsługi klientów sklepu Internetowego jest Muzeum Powstania Warszawskiego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Grzybowskiej 79.

§ 9.

Niniejszy regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie https://1944.pl.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl